Ανακοινώσεις

 
Ημερομηνία Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
22-03-2019 Καταγραφή των απασχολούμενων ως Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές στην Ελλάδα
14-02-2019 Ανοιχτή Πρόσκληση Καταγραφής Αναγνωρισμένων Φορέων Συλλογικής Εκπροσώπησης Πολιτών Τρίτων Χωρών
03-03-2015 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση 1.1/13 (Έργα 1.1.δ/13, 1.1.ε/13 και 1.3.στ/13) στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
09-02-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το έργο 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση» του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
15-01-2015 Δημοσίευση Πρόσκλησης και Επαναπροκήρυξης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
09-09-2014 Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους
01-09-2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
17-07-2014 Δημοσίευση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών