Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας

Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων πολιτογραφηθέντων

 

Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους. (Άρθρο 19 Κ.Ε.Ι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4332/2015)


Τέκνο αλλοδαπού που κατέστη Έλληνας ενώ ήταν ανήλικο, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο του οποίου είναι δημότης ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ενηλικίωσή του.


Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εφόσον δια της αποδοχής της ο αιτών καθίσταται ανιθαγενής.»

 
  1. Αντίγραφο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας εκδίδεται, μέσα σε ένα μήνα απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία η αίτηση γίνεται δεκτή.
  3. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ισχύουσα Νομοθεσία