29092017 Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’ (L. 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του π.δ.123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Την υπ. αρ. 1.1/1560 από 23.02.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής «Καθορισμός αποδοχών του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχή και Ταυτοποίησης» (ΦΕΚ 103/06-03-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

5. Το γεγονός ότι με την αρ. πρωτ. 16.1/10707/21.09.2017 απόφαση Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής διαπιστώθηκε η παύση της θητείας της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στις 15.09.2017 (ΦΕΚ 474/28.09.17, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

 

Απευθύνει ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4375/2016)

 

για την πλήρωση με διορισμό της θέσης :

Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:

Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51), ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 4375/2016.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ :

Ο διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ελέγχεται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν παραίτησής του, είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, είτε για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ :

Ο Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΘΕΣΗΣ :

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή αναστέλλεται η άσκηση οιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμιάς επαγγελματικής δραστηριότητας ή ανάληψη άλλων αμειβομένων καθηκόντων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ :

Οι αποδοχές του Διευθυντή έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 1.1/1560 από 23.02.2017 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής «Καθορισμός 3

 

αποδοχών του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχή και Ταυτοποίησης» (ΦΕΚ 103/06-03-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης της θέσεως καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως την 09/10/2017, στην οποία θα επισυνάπτονται βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, τίτλοι σπουδών και τα απαραίτητα σχετικά με τα προσόντα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση firstreception@firstreception.gov.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Υπηρεσια Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, υπόψιν κ. Παραμανίδη.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής υποβολής της Αίτησης θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του θα επισυνάπτεται στην Αίτηση.

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Παραμανίδης τηλ.: 2109285143

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :

Η παρούσα να δημοσιευθεί στους διαδικτυακούς τόπους http://diavgeia.gov.gr, www.minadmin.gov.gr, www.firstreception.gov.gr, opengov.gr, και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής www.immigration.gov.gr

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

 

Κατεβάστε το αρχείο πατώντας  εδώ