ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄).

Σας  ενημερώνουμε  για την έκδοση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (Α.Δ.Α: 6Θ76465ΧΘΕ-Ν23) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την υποβάλουν, ως εξής:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ.105 63, Αθήνα 6ος  όροφος, υπόψη Αν. Προϊσταμένου κου Τζωρτζάκη Κωνσταντίνου»  (τηλ. επικοινωνίας: 213-1361255)

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ανωτέρω διεύθυνση, στο γραφείο 602 -Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Κοινού, κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται  την Παρασκευή  18.5.2018 και  λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, την Τρίτη 29.5.2018 (λόγω δημόσιας αργίας την 28.5.2018)

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Παράρτημα Ανακοινώσεων- Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -  Ημ. Εκδ. 30/03/2017
  2. Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ- Ειδικό Παράρτημα (Α1)  - Ημ. Εκδ. 14/03/2018