Καταγραφή Αναγνωρισμένων Φορέων Συλλογικής Εκπροσώπησης Πολιτών Τρίτων Χωρών

15 Φεβρουαρίου 2019

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εκκινεί την διαδικασία καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των πολιτών τρίτων χωρών.

Σκοπός της καταγραφής είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση των αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να εκκινήσει επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο για την προώθηση μέτρων ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις.

Η διαδικασία περιγράφεται στην σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα.  

Η αποστολή των στοιχείων πραγματοποιείται με υποβολή της σχετικής φόρμας καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των πολιτών τρίτων χωρών, με συνημμένο το καταστατικό του φορέα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: communities@immigration.gov.gr .

Η φόρμα καταγραφής μπορεί αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΜΕΠΟ: www.immigration.gov.gr .