ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  για την υλοποίηση της Δράσης "Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό" συγχρηματοδοτούμενης στο πλαίσιο του "Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ6

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ - Ημ.Εκδ.12/02/2019

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - Ημ.Εκδ.17/01/2019

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ - Ημ.Εκδ.17/01/2019