Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων,  αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για την πρόσληψη συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης "Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό".

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
  2. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας
  3. Πίνακας Απορριπτέων
  4. Πίνακας Τοποθέτησης Προσληπτέων