Ηλεκτρονική άδεια διαμονής

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ολοκληρώνει την υλοποίηση της υποχρέωσης της χώρας μας, η οποία είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκδοση των αδειών διαμονής που λαμβάνουν πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με τη μορφή της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής.

Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, που παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα έναντι πιθανών προσπαθειών παραποίησης ή απάτης. Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα περιλαμβάνει (α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, (β) τα στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς διαμονής του (είδος άδειας διαμονής / πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και (γ) τα βιομετρικά στοιχεία για την αναγνώριση του κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα & υπογραφή).

Τα στοιχεία αυτά θα εκτυπώνονται στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής (πλην των δακτυλικών αποτυπωμάτων) και θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF chip), σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ευρωπαϊκού κανονισμού.

            Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο μας με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή των "υπηρεσιών μιας στάσης" των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και της "υπηρεσίας μιας στάσης" της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο νέο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής επέλεξε την σταδιακή εισαγωγή των υπηρεσιών στο νέο σύστημα.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε με επιτυχία η λειτουργία στις "υπηρεσίες μίας στάσης" των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και της "υπηρεσίας μιας στάσης" της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η εισαγωγή του νέου συστήματος πληροφοριακού συστήματος για τη μετανάστευση, το οποίο υποστηρίζει την έκδοση της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα και η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής διασφαλίζει την απαίτηση της ελληνικής πολιτείας για την έκδοση ενός ασφαλούς εγγράφου διαμονής των νομίμως διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, αλλά και την απαιτούμενη νομική προσαρμογή μας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τέλος, η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε εξειδικευμένο δυναμικό των υπηρεσιών του Υπουργείου μας.