Νομικό πλαίσιο

Εγκύκλιοι

 

Ημερομηνία Αριθμός ΦΕΚ Θέμα
25/08/2015 29 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
27/07/2015 26 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
16/12/2014 56 Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
23/07/2014 40 Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004
04/06/2014 34 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
22/05/2014 30 Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
16/04/2014 11 Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)
10/02/2014 03 Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
09/07/2013 Φ.82215/18303 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»
07/05/2013 Φ.130181/10352 Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα - Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
17/04/2013 07 Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
02/04/2013 52/Φ.130181/7779 Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1
13/12/2012 52 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
10/11/2011 132445 Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
09/11/2011 50 Α. Περι νομιμότητας διαμονής αλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε.που αιτούνται την πολιτογράφησή τους Β. Περι του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
05/05/2011 31 Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης
31/03/2011 28 Θέματα ιθαγένειας - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010
29/09/2010 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ. Εγκύκλιος 20868
02/08/2010 13 Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
16/07/2010 Φ.130181/37964 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει
28/05/2010 8 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας