Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας

Λόγω δήλωσης αποποίησης

 

Λόγω  δήλωσης αποποίησης  (άρθρο 18, Κ.Ε.Ι.)


Αφορά την περίπτωση δήλωσης αποποίησης της Ε.Ι. από Έλληνα πολίτη που διαμένει στην αλλοδαπή και δηλώνει ότι έχει παύσει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσμός του με την χώρα (δεν αισθάνεται Έλληνας, δεν έχει καμιά επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα, δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη χώρα, διατηρεί οικογένεια στην αλλοδαπή, δεν διατηρεί δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς με την Ελλάδα, κ.ο.κ.). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση για αποποίηση της Ε.Ι., η απώλεια επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης.

 
  1. Αίτηση του αιτούντος περί αποποίησης της Ε.Ι. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, (Αίτηση), στην οποία θα αναφέρει αναλυτικά και τους λόγους που ζητά την αποποίηση της Ε.Ι.
  2. Δήλωση αποποίησης της Ε.Ι. ενώπιον του Έλληνα Προξένου (Αίτηση).
  3. Απόψεις Προξένου (αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα στην κατάθεση αιτήματος αποποίησης της Ε.Ι., το καθεστώς διαμονής του στην αλλοδαπή, άλλα στοιχεία που αφορούν στον εν θέματι και κρίνονται απαραίτητα, κ.ο.κ.). Επισημαίνεται, δε, ότι παρόλο που η διαβίβαση των απόψεων της αρμόδιας Προξενικής Αρχής δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, εντούτοις κρίνεται απαραίτητη για τη διαμόρφωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγένειας.
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο (πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος).
  5. Ακριβές αντίγραφο Ελληνικού διαβατηρίου ή ταυτότητας (εφόσον υφίστανται).
  6. Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας.


Ισχύουσα Νομοθεσία