Απώλεια ελληνικής ιθαγένειας

Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας

 

Λόγω  κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας (άρθρο 16, Κ.Ε.Ι.)


Α) Μετά από ιδία βούληση ή ανάληψη δημόσιας υπηρεσίας αλλοδαπού κράτους, παρέχεται άδεια αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ε.Ι) για την κτήση αλλοδαπής ιθαγένειας, όταν αυτή απαιτεί την προηγούμενη αποβολή της Ε.Ι.  Για την αποφυγή φαινομένων ανιθαγένειας του αιτούντος, η απώλεια της  Ε.Ι επέρχεται μόνο μετά  την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας  (άρθρο 16, παράγρ. 1 του Κώδικα  Ελληνικής Ιθαγένειας).
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών, λόγω εξαιρετικών λόγων δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο να ζητήσει την χορήγηση άδειας αποβολής της Ε.ι πριν από την απόκτηση της αλλοδαπής ιθαγένειας και τη ζητά εκ των υστέρων, η αποβολή της Ε.ι επέρχεται από τον χρόνο της παροχής της άδειας και όχι από την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας.

Β) Έλληνες πολίτες με διπλή ιθαγένεια, που έχουν  ήδη αποκτήσει από μακρού χρόνου την αλλοδαπή ιθαγένεια πχ εκ γενετής ή με πολιτογράφηση, και λόγω του ότι η επαγγελματική εξέλιξη και η εν γένει διαβίωσή τους στην αλλοδαπή παρακωλύεται σοβαρά από την κατοχή της Ε.Ι., αιτούνται της αποβολής της (άρθρο 16, παράγρ. 2 του Κώδικα  Ελληνικής Ιθαγένειας). Η αποβολή της Ε.Ι εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση, επέρχεται από τον χρόνο της παροχής της άδειας, ήτοι απ.ο την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης της αιτούμενης άδειας.

 1. Αίτηση του αιτούντος περί αποβολής της Ε.Ι. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία θα αναφέρoνται αναλυτικά και τους λόγους που ζητάτε την αποβολή της Ε.Ι. (Αίτηση)
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο (πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος).
 3. Ακριβές αντίγραφο Ελληνικού διαβατηρίου ή ταυτότητας (εφόσον υφίστανται).
 4. Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας (εφόσον υφίστανται).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι
  • α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα και
  • β. (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση άρρενος) δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς του στρατιωτική υποχρέωση, αναγράφοντας επιπλέον την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (Αίτηση).
  Στην περίπτωση του διαβατηρίου απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του (αλλοδαπού) διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες. Δεδομένου ότι το άρθρο 16 του Κ.Ε.Ι. αναφέρεται σε περιπτώσεις αποβολής της Ε.Ι., η οποία επιβάλλεται - κατά κάποιο τρόπο - από εξωγενείς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διαμονή ή/και εργασία του αιτούντος στην αλλοδαπή, θεωρείται κρίσιμο να συνοδεύει την αίτηση κάποιο επιπλέον έγγραφο που να βεβαιώνει την ανάγκη αυτή περί αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας (πχ αναγγελία πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή της Προξενικής Αρχής σας ότι η εν λόγω χώρα δεν αποδέχεται την πολλαπλή ιθαγένεια, κ.ο.κ.)

Εφόσον η αίτηση του ενδιαφερόμενου διαβιβαστεί στην Κεντρική Υπηρεσία και συμπληρωθεί ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά (με απλή γνώμη, μη δεσμευτική για τον Υπουργό Εσωτερικών). Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική Υπουργική απόφαση και σε περίπτωση που είναι αρνητική κοινοποιείται στο Ελληνικό Προξενείο για ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που είναι θετική, ακολουθεί ανακοίνωση της απόφασης στην οικεία αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη αποκτήσει την αλλοδαπή ιθαγένεια, με την ανακοίνωση εντέλλεται παράλληλα ο Δήμος εγγραφής του ενδιαφερόμενου για διαγραφή του από το οικείο Δημοτολόγιο (και σε περίπτωση άρρενος και η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για διαγραφή του από τα οικεία Μητρώα Αρρένων). Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει ακόμη αποκτήσει την αλλοδαπή ιθαγένεια, η διαγραφή από τα οικεία Δημοτολόγια (και τα Μητρώα Αρρένων αντίστοιχα σε περίπτωση άρρενος) θα επέλθει μόνο μετά την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από το αρμόδιο Προξενείο σας για την οριστική απόκτηση της αλλοδαπής ιθαγένειας.


Ισχύουσα Νομοθεσία