Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Λόγω Φοίτησης στην Ελλάδα

 

Γεννηθήκατε στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, και φοιτάτε σε σχολείο στην Ελλάδα, κατά κοινή δήλωση – αίτηση των γονέων σας (άρθρο 1α Κ.Ε.Ι παρ.1 , άρθρο 1 Ν. 4332/2015)

 

Οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σωρευτικά είναι:

Α) Κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης των γονέων σας να:
 • Αα) έχετε γεννηθεί από 9/7/2015 και μετά ή να έχετε γεννηθεί μέχρι 8/7/2015 στην Ελλάδα και να ήσασταν ανήλικος κατά την 9/7/2015,
 • Αβ)να έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να εξακολουθείτε τη φοίτηση συνεχόμενα σε σχολείο στην Ελλάδα
 • Αγ) να είστε ανήλικοι
Β) Η προηγούμενη συνεχής νόμιμη διαμονή του ενός εκ των γονέων σας επί 5 τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή σας. την περίπτωση που γεννηθήκατε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

Γ) Της νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων σας και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης:
 • γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,
 • γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
 • γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),
 • γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
 • γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,
 • γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
 • γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.
1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Οι γονείς του ανήλικου τέκνου υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων, δήλωση-αίτηση υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Διευκρινίζεται ότι: Τη δήλωση και αίτηση μπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο τυχόν ενα¬πομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια γονική μέριμνα του ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγμασι κατ' αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποί¬ους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρό¬σωπος του ανηλίκου που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 906/2008 (ΦΕΚ 152 Α').

2) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976.

3) Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάμο, απαιτείται η υποβολή και των σχετικών εγγράφων αναγνώρισης του τέκνου.

4) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ.

5) Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της ΕΛ.ΑΣ.) από τις οποίες να προκύπτει είτε η συνεχής νόμιμη διαμονή ενός εκ των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση αυτού και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησής του. Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για γονέα που είναι υπήκοος τρίτης χώρας δεν υφίσταται υποχρέωσή του για προσκόμιση βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, εφόσον μπορούν να αντληθούν επαρκή και ικανοποιητικά στοιχεία περί της πενταετούς ή δεκαετούς (ανάλογα με την περίπτωση) συνεχούς νόμιμης διαμονής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης 6 αδειών διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ.

6) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014). 7) α. Βεβαίωση εγγραφής-παρακολούθησης της Α΄ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αυτού εκπαιδευτικού έτους (δηλ. της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) αρκεί η υποβολή μόνο αυτής της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείο στο οποίο πραγματοποίησε εγγραφή και παρακολουθεί το τέκνο.

7) β. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από το τέκνο της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου απαιτείται η προσκόμιση μόνο βεβαίωσης/βεβαιώσεων παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων. Από την εν λόγω βεβαίωση/βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτουν, ξεκινώντας από την Α΄ Δημοτικού, οι σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησε το τέκνο καθώς και η τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία ενεγγράφη το τέκνο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του. Δεδομένου ότι κρίσιμο εδώ στοιχείο αποτελεί η παρακολούθηση από το τέκνο ελληνικού σχολείου από την Α΄ τάξη του Δημοτικού και έπειτα συνεχόμενα μέχρι και το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του υπολογίζεται και σχολικό έτος που τυχόν το τέκνο δεν διεξήλθε επιτυχώς.

8). Για την υποβολή της δήλωσης και αίτησης εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ, που εισπράτ¬τεται από τον οικείο δήμο. (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.
Παράδειγμα 1: Τέκνο γεννημένο την 1 η /1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Ο πατέρας του έχει συμπληρώσει ήδη κατά το χρόνο γέννησής του πενταετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του δεν διέθετε κατά το χρόνο εκείνο τίτλο νόμιμης διαμονής. Σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς σε ισχύ. Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση. Εάν το παραπάνω τέκνο αποφοίτησε από την Α΄ τάξη ελληνικού δημοτικού σχολείου, στη συνέχεια διέκοψε τη φοίτηση του ελληνικού σχολείου φοιτώντας σε τάξη αλλοδαπού σχολείου στην Ελλάδα (π.χ. αιγυπτιακού) και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του παρακολουθεί και πάλι ελληνικό σχολείο, οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση.

Παράδειγμα 2: Τέκνο γεννημένο την 1 η /1/2005 (δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), έχει εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζει να παρακολουθεί ελληνικό σχολείο. Οι γονείς του τακτοποιήθηκαν για πρώτη φορά με άδεια διαμονής την 1 η /1/2006 και σήμερα κατέχουν ο μεν πατέρας άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας σε ισχύ, η δε η μητέρα άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σε ισχύ. Οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση ακόμα και αν ο ένας εξ΄ αυτών συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα, δεδομένου 5 ότι η αφετηρία της απαιτούμενης δεκαετούς νόμιμης διαμονής τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της γέννησης του τέκνου.

Παράδειγμα 3: Τέκνο που θα γεννηθεί την 1 η /10/2015 (δηλ. μετά τη δημοσίευση του ν. 4332/2015), υπό την προϋπόθεση της εγγραφής του στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου. Ο πατέρας του θα έχει συμπληρώσει κατά το χρόνο γέννησής του τριετή νόμιμη διαμονή, ενώ η μητέρα του τακτοποιείται για πρώτη φορά με άδεια διαμονής ομογενούς την 10 η /8/2016 Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση με τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής του πατέρα, δηλ. την 1 η /10/2022
 

Κατοικείτε μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και φοιτήσατε σε ελληνικό σχολείο ή είστε ανήλικο και άγαμο τέκνο αλλοδαπού ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια λόγω μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο (άρθρο 1α Κ.Ε.Ι παρ.2 , άρθρο 1B Ν. 4332/2015)

 

Αν είστε ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνετε δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Α) φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον:
 • Αα) έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν την 9/7/2015 ή ολοκληρώνετε μετά την 9/7/2015 την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είστε ανήλικος κατά τον χρόνο που υποβάλετε τη σχετική δήλωση – αίτηση (βλ. Αρθρ. 1Β, παρ. 1 του ΚΕΙ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015) ή
 • Αβ) έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν την 9/7/2015 ή ολοκληρώνετε μετά την 9/7/2015 την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήσασταν ανήλικος κατά τον χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης και δεν έχετε ωστόσο υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν θα προβείτε μέχρι την ενηλικίωση σας στην υποβολή της σχετικής δήλωσης – αίτησης, (βλ. Αρθρ. 1Β, παρ. 5α του ΚΕΙ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015)
 • Αγ) ολοκληρώνετε μετά την 9/7/2015 την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είστε ενήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης αλλά δεν έχετε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας σας (βλ. Αρθρ. 1Β, παρ. 5β του ΚΕΙ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015)
 • (Αδ) έχετε ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η /7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήσασταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης και ενήλικος κατά την 9η /7/2015. (μεταβατική διάταξη, βλ. Αρθρ. 2, παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ)
 • (Αε) έχετε ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η /7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήσασταν ανήλικος κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης αλλά δεν έχετε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας σας (μεταβατική διάταξη, βλ. Αρθρ. 2, παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ)  
 
 Β) διαθέτετε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και αποφοιτήσατε από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ:
 • (Βα) από την 9-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) και μετά ή
 • (Ββ)έως και την 8-7-2015
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α'

1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο αλλοδαπός (είτε ανήλικος είτε ενήλικος ανάλογα με την περίπτωση) υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς. ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής. Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν διεξήλθε επιτυχώς. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. β. Δεδομένου ότι στα πιστοποιητικά που χορηγούνται για τη βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αλλοδαπού 12 μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής θα πρέπει να λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων, εφόσον επιθυμεί τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

7) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).

Παρατηρήσεις:
 • Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο, στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής σας.
  • Για την περίπτωση
   (Αβ) μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση – αίτηση μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας εφόσον εξακολουθείτε να διαμένετε νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. o Στην περίπτωση
   (Αγ) πού η κτήση ιθαγένειας θεμελιώνεται χρονικά μετά την ενηλικίωση και μέχρι την ηλικία των 23 ετών, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση – αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Στις περιπτώσεις
   (Αδ) και (Αε) η σχετική δήλωση-αίτηση υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018


  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β'

  1) Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο ενήλικος αλλοδαπός υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

  Ειδικότερα:
  i. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η -7-2015 και μετά υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναρκτήριο γεγονός για τον υπολογισμό της ως άνω τριετούς αποκλειστικής προθεσμίας αποτελεί η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αναγράφεται στο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  ii. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και την 8 η -7-2015 υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η -7-2018.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλοδαποί που επειδή δεν έχουν ακόμη ορκιστεί και λάβει το σχετικό πτυχίο/δίπλωμά τους προσκομίζουν βεβαίωση περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, εφόσον στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται ως ημεροχρονολογία περάτωσης των σπουδών τους ημερομηνία έως και την 8η-7-2015.

  2) Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

  3) Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

  4) Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).

  5) Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

  6) Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.

  7) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ). Με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει τη σχετική αίτηση−δήλωση μπορείτε να προβείτε σε εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών σας στοιχείων.
(από την εγκύκλιο αρ. 29 του νόμου 4332/2015)
Παράδειγμα 1: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 17 ετών κατά την 9/7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ. Αλλά και εάν δεν προβεί κατά το χρόνο της ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης διατηρεί το δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.

Παράδειγμα 2: Ανήλικος αλλοδαπός, ηλικίας 15 ετών και έξι μηνών κατά την 9 η /7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015), παρακολούθησε επιτυχώς τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και την πρώτη τάξη του Λυκείου, πρόκειται δε να ολοκληρώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε ηλικία 17 ετών και 6 μηνών. Μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος όντας ανήλικος δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ στις 30-6-2017. Αλλά και εάν δεν προβεί κατά το χρόνο της ανηλικότητάς του στην υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης διατηρεί το 10 δικαίωμα να πράξει τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας του κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ.

Παράδειγμα 3: Ανήλικος αλλοδαπός κατά την 9 η /7/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015) παρακολούθησε επιτυχώς ενόσω ήταν ανήλικος τρία έτη στο Γυμνάσιο και δύο έτη στο Λύκειο (Α΄ και Β΄ Λυκείου), πρόκειται δε να ολοκληρώσει την τελευταία Γ΄ τάξη του Λυκείου έξι μήνες μετά την ενηλικίωσή του. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης

Παράδειγμα 4: Αλλοδαπός 29 ετών κατά την 9 η /7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τις έξι τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ενόσω ήταν ανήλικος. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018

Παράδειγμα 5: Αλλοδαπός 30 ετών κατά την 9 η /7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος παρακολούθησε επιτυχώς τρία έτη στο Γυμνάσιο και ένα έτος στο Λύκειο ενόσω ήταν ανήλικος, αλλά ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 22 ετών. Μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η /7/2018.

Παράδειγμα 6: Αλλοδαπός 25 ετών κατά την 9 η /7/2015 (ενηλικιωθείς δηλ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4332/2015) ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς τις έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και πιο συγκεκριμένα σε ηλικία 24 ετών. Δεν μπορεί να υποβάλλει δήλωση-αίτηση για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ καθόσον η ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς των απαιτούμενη σχετική φοίτηση τοποθετείται χρονικά πέραν του 23 ου έτους της ηλικίας του. Υφίσταται, ωστόσο, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις να επιδιώξει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης


Ισχύουσα Νομοθεσία