Νομικό πλαίσιο & πολυετής προγραμματισμός

 
Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
13/05/2015 COM(2015)240 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
27/06/2014 EUCO 79/14 Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης/Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 26/27 Ιουνίου 2014, Κεφάλαιο Ι
11/03/2014 COM(2014)154 Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη – Ανακοίνωση της E. Επιτροπής
26/10/2012 - Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, Άρθρο 79 (ενοποιημένη απόδοση)
04/05/2011 COM(2011)248 Ανακοίνωση για τη Μετανάστευση
04/05/2010 - Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009-2014)
20/04/2010 COM(2010)171 Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης
10/06/2009 COM(2009)266 Μέθοδος παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
15/10/2008 - Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)
17/06/2008 COM(2008)359 Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα
29/12/2006 - Συνθήκη ΕΚ Άρθρα 63.3 (α) και 4
21/12/2005 COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
12/08/2005 - Πρόγραμμα της Χάγης - Σχέδιο Δράσης
10/05/2005 COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης - Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
03/03/2005 - Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
16/10/1999 - Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)