Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας
Με πολιτογράφηση - σύντομος οδηγος
 
Προ της υποβολής του αιτήματος πρέπει να υπάρχουν:
Α) αποδεδειγμένη νόμιμη και συνεχή διαμονή στη χώρα :
  • 7 ετών, για πολίτες τρίτων χωρών
  • 3 ετών, για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε και της ΕΖΕΣ, Πρόσφυγες, Ανιθαγενείς και συζύγους Ελλήνων με τέκνο - χωρίς χρονική προϋπόθεση, για ομογενείς και όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν στην Έλλάδα
Β) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας
Γ) Ένταξη στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας
Σημείωση: για τα (Β) και (Γ) γνωμοδοτεί αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν συνέντευξης. Από την κλήση σε συνέντευξη εξαιρούνται οι ομογενείς.
1) Διαβατήριο σε ισχύ
2) Οριστικός τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ (ένας εκ των ακόλουθων):
  • Άδεια Διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
  • Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.
  • Τίτλοι διαμονής ομογενών
  • Τίτλοι που χορηγούνται σε πρόσφυγες και ανιθαγενείς
  • Βεβαίωση πολίτη Ε.Ε.
3) Ηλεκτρονικό παράβολο :
  • 700€: Για πολίτες τρίτων χωρών, κατά την πρώτη υποβολή αιτήματος
  • 200€: Για πολίτες τρίτων χωρών, κατά την δεύτερη υποβολή αιτήματος
  • 100€: Για ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., πρόσφυγες, ανιθαγενείς
4) Δήλωση πολιτογράφησης ενώπιον του Δημάρχου του Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. Δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο αιτών είναι ομογενής.