Προστασία Αιτούντων Άσυλο

Η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο (π.δ.122/2017, άρθρο 23) ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Τομεακής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, κυρίως μέσω του σχεδιαμού, της παρακολούθησης και της υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας του εν λόγω πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες εξ αυτών περιπτώσεις, όπως περιγράφονται στο π.δ.141/2013 (Α'226), πλην των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων.

 
  Διαχείριση Αιτημάτων Στέγασης

Το Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση και διαχείριση αιτημάτων στέγασης αιτούντων διεθνή προστασία που απευθύνουν σε αυτό αρμόδιες δημόσιες αρχές και κοινωνικοί φορείς. Για την παραπομπή των αιτούντων διεθνή προστασία  σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη δυναμικότητα και τα αιτήματα στέγασης προτεραιοποιούνται με βάση τον βαθμό ευαλωτότητας.