Στατιστικά Στοιχεία - Αρχική Σελίδα

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ), αποτελεί φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), δυνάμει των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Συστήματος, όπως ενσωματώθηκε με τον ν.3832/2010 (ΦΕΚ Α’ 38).

Ο παρόν ιστότοπος, αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, με στόχο την διάχυση της πληροφόρησης,  ως προς τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν στις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής μεταναστευτικής νομοθεσίας, όπως αυτή κωδικοποιείται στον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80), όπως ισχύει.

Ως προς την διάρθρωση του παρόντος ιστοχώρου, πέραν της αρχικής σελίδας, στην καρτέλα «Χρήσιμα Έγγραφα», περιλαμβάνονται έγγραφα που σχετίζονται με τα στατιστικά δεδομένα, την λειτουργία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ως φορέα του ΕΛΣΣ, την κείμενη νομοθεσία ως προς τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών κ.α.. Στην καρτέλα «Κατάλογος Πιστοποίησης» περιέχεται η λίστα όλων των στατιστικών τα οποία παράγονται, αναφορικά με τις άδειες διαμονής, από πλευράς του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και τα οποία πιστοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, ως επίσημες στατιστικές, δυνάμει των υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν.3832/2010. Στην καρτέλα «Στατιστικά Στοιχεία» παρατίθεται λίστα στατιστικών στοιχείων αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία διαχωρίζονται σε αυτά που παράγονται σε ετήσια και μηνιαία βάση. Προβλέπεται η «μεταφόρτωση» στατιστικών δεδομένων αδειών διαμονής, την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. Στην καρτέλα «Ενημερωτικά Δελτία», η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΜΕΠΟ, προτίθεται να δημοσιοποιεί συνοπτικά τριμηνιαία δελτία παρουσίασης στατιστικών δεδομένων για τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Τέλος στην καρτέλα «Επικοινωνία», ο επισκέπτης του ιστοχώρου, μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.