Σχετικά Έγγραφα

 
Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
11/03/2020 12540 Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού
04/03/2020 10906 Παροχή πληροφοριών
27/02/2020 5910 Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
18/02/2020 5864 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.01.2020) - Δικαιώματα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολιτών ΗΒ
06/02/2020 7311 Παροχή διευκρινίσεων για επιμέρους θέματα εφαρμογής του αρ.20 παρ.Β του ν.4251/14, όπως ισχύει
31/01/2020 6317 Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κάτοχοι μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή προκειμένου να αιτηθούν άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς τους
25/11/2019 8981 Παροχή διευκρινίσεων για ζητήματα ιδιωτικής ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής στο πλαίσιο του αρ. 20 Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει
18/11/2019 21136 Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4251/2014
13/11/2019 9923 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την καταβολή παραβόλου – άρθρο 132 παρ. 2 ν.4251/2014, όπως ισχύει
10/09/2019 31520 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, του άρθρου 6 περ. δ’ του ν.4251/2014
14/02/2019 5234 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περίπτωση 7Α του αρ. 20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει
08/02/2019 41692 Παροχή πληροφοριών
30/01/2019 3252 Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.4587/2018 (Α’ 210). Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
27/07/2018 25220 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4546/2018 (Α΄101/12-6-2018) σχετικά με αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων
24/07/2018 23388 Διευκρινίσεις σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων του άρθ. 20Β του ν. 4251/2014
22/06/2018 18975 Εθνική σύνταξη. Διάρκεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα
21/06/2018 18651 Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
02/04/2018 39671 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την κατάθεση αίτησης για εξαιρετικούς λόγους
14/03/2018 93 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αδειών διαμονής εξαιρετικών λόγων, για λόγους οικογενειακής επανένωσης
09/03/2018 5845 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του άρθ. 20Β του ν. 4251/2014
22/02/2018 3833 Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύος αδειών διαμονής
09/02/2018 2292 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρ. 20Β του ν. 4251/2014
02/02/2018 1361 Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης-παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
25/09/2017 36533 Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν.4251/2014, όπως ισχύει
04/07/2017 26629 Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
22/05/2017 20406 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών
15/03/2017 12085 Εξέταση προϋποθέσεων χορήγησης των Δελτίων Διαμονής και των Δελτίων Μόνιμης Διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας Έλληνα
16/11/2016 5204 Παροχή διευκρινίσεων: Κατάθεση και εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
19/10/2016 47327 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης ισχύος
05/09/2016 37005/16 Οριστικός Τίτλος Διαμονής για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19, του ν.4251/2014, όπως ισχύει
24/06/2016 18414 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο: Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή, άρθρο 20Β, ν.4251/2014, όπως ισχύει
21/04/2016 10793 Εφαρμογή διατάξεων του άρθ.19 του ν.4251/2014, όπως ισχύουν
21/04/2016 18951 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης
10/02/2016 6707/16 Παροχή οδηγίων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπ'αριθμ.123/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 35 Β')
01/02/2016 70571/15 Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας σε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
27/01/2016 φ304235/81277/2015 Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
19/01/2016 78128/15 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.4251/2014 για τη χορήγηση άδειας
23/12/2015 79361 Παροχή διευκρινίσεων
16/10/2015 67758 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.23 του ν.4332/15 (άρθ.19 του ν.4251/14)/a>
29/09/2015 62868 Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης
02/09/2015 55811 Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
15/07/2015 49810 Ψήφιση για δημοσίευση του ν.4332/15
29/06/2015 45354 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρωμή παραβόλων μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (65 Α΄)
15/05/2015   Βεβαίωση πλήρωσης κριτηρίων ένταξης
08/04/2015 58037/2014 Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4251/2014
17/03/2015 14562 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξέταση αιτημάτων πολιτών Ιράκ – κατόχων διαβατηρίων τύπου S
26/02/2015 1670/15 Μετακλήσεις εποχικών εργατών και αλιεργατών
08/01/2015 46103/14 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του ν.4251/2014
24/12/2014 62760 Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης
19/12/2014 60090/14 Κατάλογος τραπεζικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα
11/12/2014 54915 Παροχή πληροφοριών μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4251/2014
09/12/2014 63975 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την 53821/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2962 Β ΄)
02/12/2014 62221 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 41711/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ΄ 2285) για τον «Καθορισμό του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»
14/11/2014 59008 Παροχή διευκρινίσεων
13/11/2014 57626 Χορήγηση θεωρήσεων σε κατόχους Κοσοβαρικών διαβατηρίων
10/11/2014 54509 Υπολογισμός του επαρκούς εισοδήματος για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
15/10/2014 50566 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
18/09/2014 47168 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
07/08/2014 41370 Εξυπηρέτηση δικηγόρων
27/06/2014 35531 Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
27/05/2014 27045 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εγκύκλιο αριθμ. 12/2014
14/02/2014 6275 Παροχή διευκρινίσεων, εγγράφου Πολιτιστικού Συνδέσμου Ελλάδας – Πακιστάν
17/01/2014 2878 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
27/11/2013 63345 Εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ.43574/2013 (ΦΕΚ Β 2360) κυα
29/05/2013 22910/2013 Ρηματική διακοίνωση πρεσβείας της Συρίας στη Σόφια με την οποία ανακοινώνεται η ανάληψη εκπροσώπησης των συμφερόντων των στην Ελλάδα Σύρων πολιτών
12/03/2013 Φ266386/34910/12 Ερώτημα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας
18/02/2013 7140 Ρηματική διακοίνωση πρεσβείας της Συρίας στο Βουκουρέστι με την οποία ανακοινώνεται η ανάληψη εκπροσώπησης των συμφερόντων των στην Ελλάδα Σύρων πολιτών
18/02/2013 2809/13 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης επίσχεσης εργασίας
11/02/2013 2557 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α'
15/01/2013 2127/13 Απόφαση 209/2012 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
06/12/2012 26999/12 Υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής από κάτοχο διαβατηρίου Κοσσυφοπεδίου
22/11/2012 34758/2012 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α'
12/11/2012 30947/12 Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
08/10/2012 30250/2012 Υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
01/10/2012 29054/12 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. αριθ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης». Παροχή διευκρινίσεων
01/10/2012 26178/12 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α
26/06/2012 18807 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85)
19/04/2012 11090 Υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
17/04/2012 9682 Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων
19/03/2012 7295/12 Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό
08/03/2012 4903 Ζητήματα οικογενειακής επανένωσης
06/03/2012 32482/11(σχετ.7834/11) Εφαρμογή της ΚΥΑ 22037/2010
27/01/2012 18501/11 Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό
25/01/2012 33017/11 Αποστολή προτύπων βεβαιώσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας
05/12/2011 25256 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 22037/2010
05/12/2011 30933 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Μετανάστευσης και του ΙΚΑ
08/11/2011 19143 Υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας διαμονής ως γονείς ημεδαπών
22/06/2011 13135 Ασφάλιση τέκνων πολιτών τρίτων χωρών που ενηλικιώνονται
16/06/2011 16140 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), όπως ισχύει
25/05/2011 13988 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη σταδιακή μετεξέλιξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε «υπηρεσίες μιας στάσης»
24/05/2011 14146 Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010
12/04/2011 4573 Παροχή διευκρινίσεων για την επίδοση απορριπτικών αποφάσεων
18/03/2011 13479 Ολοκλήρωση διαδικασιών μετάπτωσης των βάσεων δεδομένων των συστημάτων των καταργηθέντων Δήμων και διευκρινίσεις σχετικά με τη διατήρηση και λειτουργία περιφερειακών Γραφείων Αλλοδαπών
05/11/2010 21644 Χρήση πιστοποιητικών υγείας
16/09/2010 20891 Υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
10/09/2010 13398 Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία τα οποία κατατίθενται χωρίς σύμβαση εργασίας σε ισχύ
29/07/2010 17558 Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010
26/01/2010 30429/09 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3731/08
10/11/2009 28023 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05
22/05/2009 13083 Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης- ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους
29/04/2009 11332/09 Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από εργοδότες για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή εργασίας
24/07/2008 16633/08 Αδειες διαμονής αλιεργατών
24/06/2008 14107/08 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07
18/06/2008 13431/08 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07
14/05/2008 Φ 220620/9879/08 Σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς εκδοθείσα προσωρινή διαταγή αναστολής
14/05/2008 10025 Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής
18/04/2008 8746/08 Δημοσίευση της αριθ. 5512/08/17.03.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
07/03/2008 7811/08 Μετάκληση αλιεργατών
14/01/2008 720 Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α'
09/01/2008 24570/07 "Αναγνώριση από την Ελλάδα διπλωματικών κα υπηρεσιακών διαβατηρίων Ιράκ"
25/10/2007 Φ. 219825/19596/07 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής
01/10/2007 17755 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ζήτημα αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησης διαβατηρίου σε πολίτες Ουζμπεκιστάν κάτω των 16 ετών
28/09/2007 19409 Θέματα προθεσμιών του ν.3536/2007
24/09/2007 16694 Πιστοποίηση γνησιότητας βεβαιώσεων φοίτησης ή εγγραφής σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
21/09/2007 17717 Αναγνώριση από την Ελλάδα νέου τύπου ιορδανικών και ουκρανικών διαβατηρίων
21/09/2007 16560 Εφαρμογή αποφάσεων επανόδου
19/09/2007 18049 Ερώτημα για δυνατότητα υπαγωγής στην υπ.αριθμ.11702/06 Κ.ΥΑ.
03/09/2007 12244 Διαδικασία ενημέρωσης πληρεξούσιων δικηγόρων
22/08/2007 9739 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 11702/07 (ΦΕΚ 892Β΄) Κ.Υ.Α.
18/07/2007 15119 Iρακινά κοινά διαβατήρια σειράς "S" -Διευκρινίσεις εφαρμογής σχετικά με την παύση αναγνώρισης τους από την Ελλάδα 19.3.07
14/06/2007 11089 Υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε σχολές χορού
12/06/2007 6979 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους
22/05/2007 10876 Συμπλήρωση εγκυκλίου 33/2006 - Διόρθωση δικαιολογητικών
11/04/2007 7060 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 22/2007
09/03/2007 3592 Απόδειξη επαρκών πόρων για οικογενειακή επανένωση
15/02/2007 3628 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία των μετακλήσεων
30/01/2007 1897 Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής επανένωσης
26/01/2007 1619 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
12/01/2007 871 Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις - Καθορισμός τύπου "ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής"
08/01/2007 479 Απόρριψη αιτήσεων για εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
06/12/2006 23951 Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές και συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
24/11/2006 23094 Ανανέωση αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05 και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ
31/10/2006 20310 Ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής
05/10/2006 19654 Παραλαβή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής
29/09/2006 18049 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
26/09/2006 18875 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05
20/09/2006 18497 Συμπλήρωση της αριθ. 33/2006 εγκυκλίου
02/08/2006 7391 Δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας - Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών- Νόμιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών
23/06/2006 11682 Παράβολα για άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
15/06/2006 9223 Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών
31/05/2006 9835 Εφαρμογή Κ.Υ.Α. για επαρκείς πόρους
05/05/2006 5974 Αδεια διαμονής για λόγους σπουδών - Επαρκείς πόροι
25/04/2006 7218 Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής
25/04/2006 7219 Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών
11/04/2006 6500 Διευκρινίσεις για την υποβολή πλαστών θεωρήσεων και διαβατηρίων
29/03/2006 5266 Διαδικασία μετάκλησης
10/03/2006 3352 Μετάκληση Αιγυπτίων αλιεργατών
16/02/2006 2860 Διαδικασία μετάκλησης για εποχιακή απασχόληση
02/02/2006 1912 Διαδικασία μετάκλησης
06/01/2006 427 Εξέταση αιτήσεων μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών
05/12/2005 22409 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05 με αποδεικτικό στοιχείο θεώρηση εισόδου που εκδόθηκε από ελληνική προξενική αρχή
23/11/2005 20798 Δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05 όσων έχουν εισέλθει με ομαδική θεώρηση εισόδου
23/11/2005 21572 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05 με αποδεικτικό στοιχείο αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
23/11/2005 21571 Σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 91 του ν. 3386/05, με αποδεικτικό στοιχείο διαμονής τους το διαβατήριο που εκδόθηκε από αλλοδαπή προξενική αρχή στην Ελλάδα
21/11/2005 21453 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσων έχουν καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του αρθρ. 91 του ν. 3386/2005